2022/06/28 07:50 EDDV 280750Z AUTO 30007KT 260V340 CAVOK 20/11 Q1022 NOSIG